Библиотека
Юмор
Ссылки
О сайте


предыдущая главасодержаниеследующая глава

[Р]

PACTIO - est duorum pluriumve in idem placitum consensus [: соглашение между двумя или более людьми об одной и той же вещи, Ulp. D. 2, 14, 1, 1-2]. - Nuda p. obligationem non parit, sed parit exceptionem [Простое (голое) соглашение не порождает обязательства, а только эксцепцию, Paul. D. 2, 14, 7, 4]; вар.: +Ех nudo pacto actio поп nascitur [см. Paul. D. 2, 14, 27, 2]. - Privatis p-nibus non dubium est non laedi ius ceterorum [Частными соглашениями нельзя нарушать права других лиц. Scaev. D. 2, 15, 3 рr.].

Pactum - est duorum consensus atque conventio [: согласие и соглашение двух сторон, Ulp. D. 50, 12, 3 pr.]. - Solemus dicere p-a conventa inesse bonae fidei iudiciis [Иски b. f. распространяются и на неформальные соглашения, Ulp. D. 2, 14, 7, 5]. - P-a novissima servari oportere tam iuris quam ipsius rei aequitas postulat [Соблюдения только что заключенных соглашений требует справедливость как права, так и самого дела, С. 2, 3, 12 (230)]. - Contra iuris civilis regulas p. с. rata non habentur [Частные соглашения, противоречащие принципам цив. права*, недействительны, Gai D. 2, 14, 28 pr.]; вар.: P-a, quae contra leges constitutionesque vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati iuris est, C. 2, 3, 6 (213)]. - Neque с. l. n. c. b. m. pacisci possumus [Paul. Sent. 1, 1, 4]. - P-a, quae turpem causam continent, non sunt observanda [Соглашения позорного содержания нельзя принимать во внимание, Paul. D. 2, 14, 27, 4]. - +Р-а sunt servanda [Договоры нужно соблюдать (основной принцип междунар. права, возникший на основе первоисточников РП, см. Ulp. D. 2, 14, 1 pr.; 7, 7]. - См. тж. impossibilis; ius publicum; obscuritas.

* (Речь идет, как можно думать, не о i. c. в точном значении "строгого нрава", но о непротиворечии частных соглашений праву вообще, а значит, в данном случае и преторскому. Это общепризнанный постулат, сохраняющий свое значение.)

PALAM - est coram pluribus ["Публично" означает: в присутствии многих, Ulp. D. 50, 16, 33].

P. quaestum facere - dicemus non tantum earn, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parcit [: не только женщина, которая занимается проституцией в публичном доме, но и та, которая (как это нередко бывает) бесстыдно ведет себя в трактире или в другом заведении, Ulp. D. 23, 2, 43 рr.].

См. тж. amovere.

PARS - In toto et p. continetur [В целом содержится также и часть, Gai D. 50, 17, 113]; вар.: Appellatione "rei" p. etiam continetur [Paul. D. 50, 16, 72]. - Partes concursu fiunt [Части возникают в результате столкновения (напр., конкуренции притязаний сонаследников или нескольких легатариев), см. Cel. D. 32, 80]; вар.: С. p. habemus [Cel. и Iul. у Ulp. D. 7, 2, 1, 3]. - Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere [Несправедливо решать дело или давать ответ на основании какой-то частицы закона, не рассмотрев закон в целом. Cel. D. 1, 3, 24]. - См. тж. alter; captivus; condemnatio; demonstratio; derogare; dies; divortium; fructuarius; fructus fr. 44; hereditas; intentio; interdicta; miles; praevaricator; prodesse fr. 148; sententia; servitus (сервитут) if.; testari.

PARTUS - Septimo mense nasci perfectum p-m iam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis [В соответствии с мнением ученого мужа Гиппократа, дитя, родившееся на седьмом месяце, принято считать нормальным, Paul. D. 1, 5, 12].

PATER - p. is est, quem nuptiae demonstrant [Отцовство признается но законному браку (т. е. отцом считается муж матери ребенка), Paul. D. 2, 4, 5]. - P. familiasappellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non solum personam eius. sed et ius demonstramus [(Отцом семейства) называется тот, кому принадлежит власть в семье, и это правильное название, даже если у него нет сына, ибо мы обозначаем не только его особу, но и правовое положение, Ulp. D. 50, 16, 195, 2]. - См. тж. agnati; cognati; filius fr. 9 и далее; iudex+; liberi; potestas; pupillus; sobrinus; spurii; testis fr. 9; velle; voluntas if.

PAUPERIES - est damnum sine iniuria facientis datum: nес potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret: ущерб, причиненный не противозаконно: животное не может действовать противозаконно, ибо лишено разума, Ulp. D. 9, 1, 1, 3].

PECULATUS - ... pecuniae publicae aut sacrae furtum non ab eo factum cuius periculo fuit [: кража публичных или сакральных денег, совершенная не тем, кто непосредственно отвечал за них, Labeo у Paul. D. 48, 13, 11, 2].

Peculium - ... quod servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet, deducto inde si quid domino debetur [(пекулий): то, чем раб с согласия господина располагает отдельно от имущества последнего без того, чтобы быть должным господину, Tubero у Ulp. D. 15, 1, 5, 4]; вар.: P. deducto quod domino debetur computandum esse [Ulp. D. 15, 1, 9, 2]. - Iiuic definitioni Servius adiecit "et si quid his debeatur qui sunt in eius potestate", quoniam hoc quoque domino deberi nemo ambigit [: а также если что-либо причитается его подвластным, так как и это вне всякого сомнения причитается тому, кому принадлежит власть, Ulp. D. 15, 1, 9, 3].

Castrense p.est, quod a parentibus vel cognatis in militia agenti donatum est vel quod ipse filius familias in militia adquisiit, quod, nisi militaret, adquisiturus non fuisset [: то, что родители или родственники подарили сыну, находящемуся на военной службе, или то, что он сам приобрел на военной службе, а иначе бы не приобрел, Marci. D. 49, 17, И].

Pecunia credita - P-m с-m dieimus поп solum earn, quam credendi causa damus, sed отпет, quam turn, cum contrahitur obligatio, certum est debitum iri, id est quae sine ulla condicione deducitur in obligationem [Одолженными мы считаем не только деньги, даваемые в долг, но и любые деньги, в отношении которых при заключении обязательства известно, что они будут составлять предмет долга, т. е. которые вводятся безусловно в содержание обязательства, Gai 3, 124]; см. тж. acceptilatio; creditor; debitor; dies if.; gestum; libertas; solvere if.; thesaurus; turpitudo; usurae if.

PENDERE - Quod p-t, non est pro eo, quasi sit [Неопределенное как бы не существует, Paul. D. 50, 17, 169, 1].

PENUS - Non omne quod bibetur in penu habetur: alioqui necesse est, ut omnia medicamenta, quae biberentur, contineantur, itaque ea demum penoris esse, quae alendi causa biberentur [He все то, что можно пить, относится к р., а только напитки, являющиеся пищей; иначе к р. относились бы и лекарства, которые принимают в жидком виде, Cassius у Paul. D. 33, 9, 5].

PERDUELLIO - hostes.

PEREGRINI dediticii - Vocantur p. d. hi, qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt [: те, которые когда-то сражались против р. гос-ва с оружием в руках, были побеждены и сдались, Gai 1, 14].

PERFUGA - Р-m Gallus Aelius ait, qui liber aut servus, sua voluntate ad hostes transierit... Quamquam sunt, qui credant p-m esse non tam, qui ad alios fugiat, quam qui ob spem commodorum ad quempiam perfugiat [: свободный или раб, добровольно перешедший к неприятелю; некоторые считают так лишь в том случае, если он перебежал в надежде на какую-то выгоду, Festus 266].

PERICULUM [опасность, риск, ответственность (гл. обр. за ущерб)] - Adversus p. naturalis ratio permittit se defendere [От опасности, по естественному разуму, разрешается защищаться, Gai D. 9, 2, 4 pr.].- ... perfecta emptione p. ad emptorem respiciet [После заключения договора (купли-продажи) риск ложится на покупателя, Paul. D. 18. 6, 8 pr.]; вар.: P. rei venditae statim ad e. pertinet, tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit [I. 3, 23, 3]; - P. est emptoris [Paul. D. 18, 6, 13]. - ... qui non habet quod perdat, eius p-o nihil est [Кому нечего терять, тот ничем не рискует, Ulp. D. 47, 2, 12 pr.]. - +Cuius p., eiusdem commodum [Чей риск, того и прибыль]. - См. тж. aestimatio; commodum; corpus; culpa; definitio; donatio if.; iter; metus; peculatus.

PERSECUTIO - Nemo in p-quendo deteriorem causam, sed meliorem facit [Кто предъявляет иск, не ухудшает, но улучшает свое положение, Pap. D. 50, 17, 87]; см. тж. amittere; bonorum possessio; creditor; delictum if.; litis contestatio; quaestio.

PERSONA - dupliciter spectatur, eius qui fecit et eius qui passus est: aliter enim puniuntur ex iisdem facinoribus servi quam liberi [О лице судят с двух точек зрения - того, кто совершил преступление, и того, против кого оно было совершено, ибо за одно и то же преступление по-разному судят рабов и свободных, Claud. Sat. D. 48, 19, 16, 3].

Incertavidetur p., quam per i-m opinionem animo suo testator subicit [: лицо, о котором завещатель имел в душе лишь неясное представление, Gai 2, 238].

См. тж. beneficium if.; cautio; contumelia; crimen fr. 7, 3 и 16; extraneus; familia; filius fr. 9; hereditas fr. 116, 3; 34; heres; immunitas; iniuria fr. 225; iudex и далее; ius; leges; mora; obligatio if.; pater; potestas; princeps; privilegium и далее; servus; vectigal; verbum.

PERSUADERE [убедить] - plus est quam compelli atque cogi sibi par ere [Подстрекнуть - это более (злонамеренно), чем заставить и принудить к повиновению, Ulp. D. 11, 3, 1, 3].

PETERE - Quale est cum petitur, tale dari debet [Объем выполнения зависит от состояния причитающейся вещи в момент предъявления иска, Pap. D. 22, 1, 2].- Contra voluntatem defuncti p-ntes audiri поп oportet [He следует удовлетворять тех, кто добивается чего-либо вопреки воле завещателя, Paul. D. 35, 1, 84]. - См. тж. absens; conventio if.; dies if.; dolus fr. 177, 1; habere if.; locuples; mora if.; poena fr. 154; possessor; precarium; usurae.

Petitor - In eo, quod vel is qui petit vel is a quo petitur lucri facturus est, durior causa est p-is [В спорах о доходе от имущества положение истца более затруднительно, Pomp. D. 50, 17, 33].

PHILOSOPHANTES - ... vere p. pecuniam contemnunt, cuius retinendae cupidine fictam adseverationem detegunt [Подлинные философы пренебрегают деньгами, стремление же к ним разоблачает их учение как лицемерное, Pap. D. 50, 5, 8, 4].?

PIGNUS - proprie dicimus, quod ad creditorem transit, hypothecam, cum non t. nec possessio ad с. [P.: вещь переходит к кредитору; h.: к кредитору не переходит даже во владение, Ulp. D. 13, 7, 9, 2]. - P. manente proprietate debitoris solam possessionem transfert ad с. [При залоге типа pignus только владение переносится на кредитора, право собственности остается у должника, Flor. D. 13, 7, 35, 1]. - Re corporali extincta, p. hypothecave perit [При порче материальной вещи залог (р. и h.) аннулируется, Marc. D. 20, 6, 8 pr.]. - P-oris causa indivisa est [Основание залога неделимо (т. е. залог устанавливается для всего долгового требования in solidum и длится, пока весь долг не будет выплачен), см. Pap. D. 21, 2, 65].- См. тж. fructus if.; suus.

Философ (возможно, Менедем из Гадара). Фреска. Неаполь, Национальный музей
Философ (возможно, Менедем из Гадара). Фреска. Неаполь, Национальный музей

PLEBS - est ceteri cives sine senatoribus [(плебс): все граждане, кроме сенаторов, Gai D. 50, 16, 238 pr.]. - +P. a populo differt veluti a genere [Pl. и po. отличаются друг от друга как вид от рода]. - См. тж. lex.

PLUS - Non debet, cui p. licet, quod minus est, non licere [Кому можно (делать) больше, можно и меньше, Ulp. D. 50, 17, 21]; см. тж. cautio; circumscribere; concurrere; existimatio; familia; heres fr. 120; minus; pactum; palam; persuadere; possessio fr. 19; possessor; potestas; sequester; simulatio; testis if.; transferre; verbum.

POENA - non irrogatur, nisi quae quaqua lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est [Наказание налагается, если оно определенно установлено законом или другим предписанием за данное преступление, Paul. D. 50, 16, 131, 1]; вар.: +Nulla p. sine lege; +Р. locum поп habet nisi statuta. - ... cum non remitti p-m facile publice intersit, ne ad maleficia temere quisquam prosiliat [He оставлять преступления безнаказанными - в интересах общества, чтобы и кто-нибудь другой не вздумал совершать преступления, С. 9, 47, 14, Diocl. et Maxim.].- P. constituitur in emendationem hominum [Наказание должно исправлять людей, Paul. D. 48, 19, 20]. - Pro mensura cuiusque delicti constituendum est [Наказание за любое правонарушение .должно быть соразмерным, Divus Pius у Call. D. 48, 10, 31 j; вар.: +P. delicto est commensuranda. - P-les actiones in heredem nec competere nec dari solere [A. p. не наследуются ни активно, ни пассивно, Gai 4, 112]; вар.: In p-m heres non succedit [Marcell. D. 39, 1, 22]. - Quod a quoquo p-ae nomine exactum est, id eidem restituere nemo cogitur [To, что кто-либо получил от другого по суду в качестве штрафа, не подлежит возвращению, Gai D. 50, 17, 46]. - Illi debet permitti p-m petere, qui in ipsam non incidit [Наказания может требовать лишь тот, кто сам под него не подпадает, Ulp. D. 50, 17, 154, 1]. - +Quot delicta, tot р-ае [Сколько правонарушений, столько и наказаний].- +Р. maior absorbet minorem [Более строгое наказание включает в себя и более умеренное].- +Р. extenditur quandoque ratione rei publicae [Иногда наказание усиливается в интересах гос-ва]. - +Р. non infertur sine causa, licet aliquando sine culpa [Наказание не налагается без причины, хотя иногда и без вины]. - +P-lia nullo modo sunt extendenda [Уголовные предписания ни в коем случае не следует толковать расширительно]; вар.: +Р. non s. е. - См. тж. accusatio if.; benignus if.; causa fr. 12; cogitatio; filius fr. 26, 2, 7; fraus; interpretatio; iudex; maiestas; matrimonium; quaestio; relegatus; sanctio.

POLLICITATIO - [est] offerentis solius promissum [: обещание, которое дает только предлагающий, Ulp. D. 50, 12, 3 pr.].

POPULUS - ... et ea quae sine ullo scripto p. probavit, tenebunt omnes [И то, что народ (собрание) одобрил без каких-либо записей, связывает всех (граждан), Iul. D. 1, 3, 32, 1]. - Quid interest suffragio p. voluntatem suam declaret, an in rebus ipsis et factis? [Какое имеет значение, выражает народ свою волю путем голосования или своими делами и поведением? - там же]. - См. тж. leges fr. 32, 1; mores.

PORTIO - adcrescit sine onere [Наследственная доля прирастает без бремени (обременявшего освободившуюся долю)]; P. p-ni а. [Наследственная доля прирастает к другой наследственной доле (после выбывания правомочного лица)] - принципы трансмиссии согласно ius adcrescendi, см. Ulp. D. 29, 2, 83. - см. тж. locus.

POSSIDERE - ... in summa magis unum genus est p-ndi, species infinitae [В целом владение бывает лишь одно, но видам его нет числа, Paul. D. 41, 2, 3, 21]. - Qui dolo desierit p. pro p-nte damnatur [Кто обманом избавился от владения, будет присужден, как если бы был владельцем, Paul. D. 50, 17, 131].- См. тж. deicere.

Possessio - appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit [P. происходит от s. (sedes - сиденье), будучи как бы р. (установлением) так как оно естественно удерживается тем, кто на ней (земле) сидит, Paul. D. 41, 2, 1 рr.].- ...р. non tantum corporis, sed et iuris est [Владение - не только нечто телесное, но имеет также и правовое значение, Pap. D. 41, 2, 49, 1]. - P. plurimum facti habet [Владение содержит прежде всего фактический элемент, Рар. D. 4, 6, 19]. - Et apiscimur р-nem corpore et animo, neque per se a. aut per se с. [Мы приобретаем владение телесным воздействием и волей, а не только одним или другим, Paul. D. 41, 2, 3, 1]. - Licet p.nudo animo adquiri поп possit, tamen solo animo retinere potest [Хотя владение нельзя приобрести одной лишь волей, его можно удержать одной волей, С. 7, 32, 4 (290)]. - Nemo sibi ipse causam p-nis mutare potest [Никто не может изменить сам себе основание владения, Paul. D. 41, 2, 3, 19]. - Vitiosa p. est aut vi a. clam a. precario ab adversario adquisita [Порочное владение возникает силой, тайком или прекарно, см. Gai 4, 151]. - Adversus extraneos vitiosa p. prodesse solet [Против третьих лиц обычно получает защиту и порочное владение, Ven. D. 41, 2, 53]. См. т. ж. IV A viclam precario; Б definitio; dolus+; dominium; furtum; habere; instrumentum; mutare; pignus; usucapio.

Possessor - ... qualiscumque enim p. hoc ipso, quod p. est, plus iuris habet quam ille qui non possidet [Любой владелец уже тем, что он является владельцем, имеет больше прав, чем тот, кто не владеет, Paul. D. 43, 17, 2]; вар.: In pari causa p. potior haberi debet [Paul. D. 50, 17, 128 pr.]; P-es sunt potiores, licet nullum ius habeant [Ulp. D. 7, 6, 5].

Qui auctore iudice comparavit, bonae fidei p.est [B. f. p.: кто приобрел что-либо по уполномочию судьи, Ulp. D. 50, 17, 137].- См. тж. causa; melior; restituere+.

POSTERIOR - potior est priori [Более позднее сильнее более раннего (лишь в виде исключения более поздний кредитор имеет преимущество перед более ранним), Ulp. D. 20, 4, 5]; вар.: Ea quae postea geruntur prioribus derogant [Marci, D. 29, 7, 6, 2].- P-es const it utiones validiores sunt iis, quae antea latae sunt [Более поздние установления имеют преимущество перед более ранними, Mod. D. 1, 4, 4]. - См. тж. leges fr. 26 и далее; lех+.

POSTLIMINIUM - est ius amissae rei recipiendae eb extraneo et in statum pristinum restituendae inter nos ac liberos populos regesque moribus legibus constitutum [: право возвратить себе утраченную вещь от чужеземца и вернуть ее в прежнее состояние: (это право) установлено и нравами, и законами между нами и свободными народами и царями, Paul. D. 49, 15, 19 pr.]. - Retro creditur in civitate fuisse, qui ab hostibus advenit [Вернувшийся от врагов считается не покидавшим общины, Ulp. D. 49, 15, 16].

POSTREMUS - ... ut, quidcumque р-m populus iussisset, id ius ratumque esset [Любой последующий закон упраздняет (в принципе) соответствующий прежний (Законы XII таблиц, ХИ/5, Liv. 7, 17, 12)].

POSTULARE - est desiderium suum vel amici sui in iure apud eum, qui iuris dictioni praeest, exportere: vel alterius desiderio contradicere [гизлагать председательствующему свое правовое требование или требование своего друга или опровергать требование другого, Ulp. D. 3, 1, 1, 2]; см. тж. mora; pactum fr. 12.

POSTUMI - P-os dieimus eos dumtaxat, qui post mortem parentis nascuntur [: только те, кто родились после смерти отца, Ulp. D. 28, 3, 3, 1].

P. sui - ... si vivo parente nati essent, in potestate eius futuri forent [... если бы они родились при жизни отца, они были бы подвластны ему, Gai 3, 4]. - Agnatione p-i rumpitur testamentum [Рождение p. делает завещание недействительным, см. Ulp. D. 28, 3, 3, 1 if.].

POTESTAS - "Р-tis" verbo plura significant ur: in persona magistratuum imperium; in p. liber or um patria p.; in p. servi dominium [Слово p. имеет несколько значений: в отношении магистратов - i. (им- периум); по отношению к детям - р. р. (отцовская власть); по отношению к рабам - d. (собственность), Paul. D. 50, 16, 215].- Nemo potest gladii p-tem sibi datam vel cuius alterius coёrcitionis ad alium transferre [Тот, кто облечен полномочиями карать, особенно смертью, не имеет права передавать их другому, Ulp. D. 50, 17, 70]. - +Р atria p. inaestimabilis quaedam res dicitur [Отцовская власть вообще не поддается оценке (безгранична)]. - См. тж. actio fr. 1; agere; collega; condemnatio; damnare; exhibere; familia; heres; liber; munus; peculium; postumi; pupillus; quaestio; tutela.

Potior - emptio venditio; possessor; posterior; prior; prohibere; tempus.

PRAECEPTA [iuris] - sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere [Предписания права суть следующие: жить честно, не чинить вреда другому, предоставлять каждому то, что ему принадлежит, Ulp. D. 1, 1, 10, 1]; см. тж. ius privatum; lex fr. 1; mutare; sanctio.

PRAEDIA - stipendiaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae populi Romani esse intelleguntur;tributoria*s. ea, q. in h. p. s., q. p. Caesaris esse creduntur [P. s. расположены в провинциях, которые считаются собственностью р. народа; p. t. - в провинциях, которые считаются собственностью принцепса, Gai 2, 21]. - +Р-um оmne liberum praesumitur [Считается, что любая земельная собственность не обременена (пока не будет доказано обратное)].- См. тж. vectigal.

* (О stip. и trib. см. в разделе II).

PRAEDO - Nemo p. est qui pretium numeravit [He есть p. (т.е. не овладел вещью противозаконно) тот, кто заплатил цену, Ulp. D. 5, 3, 13, 8]; см. тж. hostes.

PRAEIUDICARE - Saepe constitutum est res inter alios iudicatas aliis non p. [Решение, принятое по спору двух сторон, не должно причинять ущерб другим, Marci. D. 42, 1, 63]; вар.: +Res inter alios acta nemini p-i debet [см. C. 7, 56, 2 (239); 4 (294)].- См. тж. error; invitus; tacere+.

PRAETOR - hominibus vel lapsis vel circumscriptis subvenit [Претор (судья) помогает людям, которые ошиблись или были обмануты, Ulp. D. 4, 1, 1]. - Supplet p. in eo quod legi deest [Претор дополняет то, что отсутствует в законе (в частн., дает необходимые иски), Pomp. D. 19, 5, 11]. - P. heredes facere non potest [Претор не может создавать наследника (согласно цив. праву, т. е. творить цивильное право), Gai. 3, 32]. - См. тж. ius praetorium; minimus; recipere; scire if.

PRAEVARICATOR [тайный пособник, двурушник] - est quasi varicator, qui diversam partem adiuvat prodita causa sua [:почти как v. помогает противной стороне, предав собственное дело, Ulp. D. 3, 2, 4, 4]. - Р-еm eum esse ostendimus, qui colludit cum reo et translaticie munere accusandi defungitur, eo quod proprias quidem probationes dissimularet, falsas vero rei excusationes admitteret [: тот, кто мошенническим образом сговаривается с ответчиком, как истец выступает двурушнически, собственные доказательства утаивает, а лживые оправдания ответчика принимает, Marci. D. 48, 16, 1,6]. - ... qui causam adversariis suis donant et ex parte actoris in partem rei concedunt [ :те, кто поддерживают противную сторону и переходят со стороны истца на сторону ответчика, Ulp. D. 50, 16, 212]. - См. тж. calumniari.

PRATUM [луг] - est, in quo ad fructum percipiendum falce dumtaxat opus est; ex eo dictum, quod paratum sit ad fructum capiendum [: земля, для которой достаточно косы, чтобы снять с нее урожай; называется так потому, что готова (paratum) к уборке урожая, Ulp. D. 50, 16, 31].

PRECARIUM - est, quod precibus petenti utendum conceditur tamdiu, quamdiu is qui concessit patitur [: то, что один предоставляет во временное пользование другому по его просьбе до истребования обратно, Ulp. D. 43, 26, 1 pr.]; См. тж. suus.

PRETIUM - Sine р-о nulla venditio est [Без цены нет продажи, Ulp. D. 18, 1, 2, 1]. - Р-а rerum non ex affectione nес utilitate singulorum, sed communiter funguntur [Цены вещей определяются не привязанностью или особым интересом отдельных лиц, а значением для всех, Paul. D. 35, 2, 63]. - P. succedit in locum rei, res in l. p-i [Цена занимает место вещи, а вещь - место цены, см. Ulp. D. 5, 3, 16, 1-5 (при - hereditatis petitio); Paul. D. 50, 16, 14 pr.]. - См. тж. circumventio; emptio venditio; praedo; sapientia.

PRINCEPS - Quod p-ipi placuit, legis habet vigorem [To, что угодно принцепсу, имеет силу закона, Ulp. D. 1, 4, 1]; вар.: ... quod ipse p. constituit pro lege servetur [Pomp. D. 1, 2, 2, 12]. - P. legibus solutus est [Принцепс свободен от соблюдения законов (однако отнюдь не в РП как таковом, а лишь в истолковании средневековых легистов), Ulp. D. 1, 3, 31]. - +Quae p. cert is personis concesserit, ceteris exemplo non sunt [To, что принцепс дозволил отдельным лицам, не является примером для остальных, см. С. 1, 14, 2 (426)].

Prior - tempore potior iure [ Раньше во времени - сильнее в праве (т. е. более раннее, древнее право имеет преимущество перед более поздним), С. 8, 17, 3 (213)]; вар.: +Рraevalet iure qui praevenit t. - См. тж. fides; leges fr. 26 и 28; lex +mens; novatio; posterior; voluntas fr. 22 pr.

PRIVILEGIUM - P-a non ex tempore aestimantur, sed ex causa [Привилегии оцениваются не по времени, а по содержанию, Paul. D. 42, 5, 32].- Quae personae sunt p-a, ad heredem поп transeunt [Личные привилегии не переходят на наследника, Mod. D. 50, 17, 196]; вар.: +Р. personate personam saequitur, et extinguitur cum persona. - +P. in dubio est censendum personale [В случае сомнения привилегию следует рассматривать как личную].- +Р. reale praefertur personali [Материальная привилегия имеет преимущество перед личной].

PROBATIO - Ei incumbit p. qui dicit, non qui negat [Доказательство должен представить тот, кто утверждает, а не тот, кто отрицает, Paul. D. 22, 3, 2]; вар.: Necessitas p-ndi i. illi qui agit [Marci. D. 22, 3, 21 if]; +Actori i. p. - Si id non apparet, non ius deficit sed p. [Если неясно (,что имел в виду завещатель), отсутствует не право, а доказательство, Paul. D. 26, 2, 30]. - +Р. concludens debet esse [Доказательство должно быть полным (т. е. чтобы из него можно было сделать четкий вывод)]. - См. тж. асcusare; bona fides; bonus; indicium; invitus; praevaricator; ratio fr. 51, 2.

PROCURATOR - est qui aliena negotia mandatu domini administrat [: тот, кто ведет дела другого по его распоряжению, Ulp. D. 3, 3, 1 pr.]; см. тж. ratihabitio.

PRODESSE [помогать, приносить пользу] - sibi unusquisque, dum alii non nocet, поп prohibetur [Каждый может извлекать для себя выгоду, пока он этим никому не вредит, Ulp. D. 39, 3, 1, 11]. - Cuius effectus omnibus p-t, eius et partes ad omnes pertinent [Если последствия общего дела приносят пользу всем, то и его части должны принадлежать всем (т. е. все имеют одинаковые права на целое и на его части), Paul. D. 50, 17, 148]. - Cui prodestl Cui bono? [Кому выгодно? Кому на пользу? (основной вопрос при расследовании преступления), Cic. Pro Sex. Rose. Amer., 30, 84]*. - Ea quae communiter omnibus prosunt ... praeponimus [Мы отдает предпочтение тому, что выгодно всем вместе, Nov. 39, с. 1 (536)]. - См. тж. ignorantia; iniquus; possessio if.

PRODIGUS - ... qui neque tempus n. finem expensarum habet, sed bona sua dilacerando et dissipando profundit [: тот, кто постоянно и неограниченно расходует деньги и этим расточает и проматывает свое состояние, Ulp. D. 27, 10, 1 pr.]; см. тж. furiosus.

PROHIRERE - Quae rerum natura p-ntur, nulla lege confirmata sunt [Ни один закон не может предписывать того, что не допускает природа вещей, Cel. D. 50, 17, 188, 1]. - In re pari potiorem causam esse p-ntis constat [В одинаковых условиях преимущество имеет тот, кто запрещает (особенно магистрат при intercessio), Pap. D. 10, 3, 28].- Cum quid p-tur, p-ntur omnia quae sequuntur ex illo [Если что-либо запрещено, то одновременно запрещается все вытекающее из запрещенного]. - См. тж. crimen; culpa fr. 50; defendere; lex fr. 29 и далее; libertas; mandare; prodesse; scire; vis.

* (Одна из первых защитительных речей Цицерона, произнесенная в защиту некоего Росция, обвиненного его врагами-сулланцами в отцеубийстве, - яркое свидетельство мужества и мастерства начинающего оратора.)

PROMISSIO - Nulla p. potest consistere, quae ex voluntate p-ttentis statum capit [Обещание, зависящее от произвола обещающего, недействительно, Iav. D. 45, 1, 108].

PROSPECTUS - lumen.

PROVINCIALES - eos accipere debemus, qui in provincia domicilium habent, non eos, qui ex p. oriundi sunt [: имеющие место проживания в провинции, а не те, кто родом из провинции, Ulp. D. 50, 16, 190].

PROXIMUS - est, quem nemo antecedit, supremus е., q. n. sequitur [: которому никто не предшествует; s. - за которым никто не следует, Paul. D. 50, 16, 92].- "Р-i" appellatione etiam ille continetur, qui solus est [:также и тот, кто одинок, Lie, Ruf. D. 50, 16, 155]. - См. тж. culpa fr. 1, 2; infans.

PUBLICANUS - Eum qui vectigal populi Romani conductum habet, "p-m" appellamus [: тот, кто берет на откуп сбор податей р. гос-ва, Gai D. 50, 16, 16]; вар.: P-i sunt, qui publico fruuntur (nam inde nomen habent), sive fisco vectigal pendant vel tributum consequantur [Ulp. D. 39, 4, 1, 1].

Publicus - Non est singulis concedendum quod per magistratum p-e possit fieri [He следует предоставлять на усмотрение отдельных лиц то, что могут официально осуществлять магистраты, Paul. D. 50. 17, 176 pr.]. - Si actum sit р-о iudicio, denegandum est privatum: similiter ex diver so [Уголовно-правовое обвинение (в связи с - iniuria) исключает частный иск, и наоборот, Paul. D. 47, 10, 6]. См. тж. absens if.; bona р-а; curia; dos fr. 1; exhibere; feminae; gestum; hostes; iter; iudicium; ius p-m; i. praetorium; libertaslitus; locus fr. 2, 3; munus if.; peculatus; poena; res fr. 51, 1 и далее; sacrilegi; testamentum fr. 5; utilitas if.

Банкир (помещик? публикан?) пересчитывает деньги со своим счетоводом. Мраморная стела из Виминация (Костолац). Белград, Национальный музей
Банкир (помещик? публикан?) пересчитывает деньги со своим счетоводом. Мраморная стела из Виминация (Костолац). Белград, Национальный музей

PUNIRE - Aut facta p-untur, a. dicta, a scripta, a. consilia [Наказуемы действия, речи, писания, советы, Claud. Sat. D. 48, 19, 16 pr.]. - Maiores nostri in omni supplicio severius servos quam liberos, famosos quam integrae famae homines p-erunt [Наши предки всегда наказывали рабов строже, чем свободных, а бесчестных строже, чем людей с безупречной репутацией, Gall. D. 48, 19, 28, 16]. - См. тж. culpa+; furiosus fr. 9, 2; lex fr. 7; maiestas; sacrilegi.

PUPILLUS - est, qui, cum impubes est, desiit in patris potestate esse aut morte aut emancipatione [: тот, кто еще несовершеннолетним вышел из-под власти отца или из-за смерти отца, или из-за эманципации, Pomp. D. 50, 16, 239 pr.]. - P. pati posse поп intellegitur [Р. не должен понести ущерба (т.е. сделки в ущерб р. недействительны), Paul. D. 50, 17, 110, 2]. - См. тж. infans; tutor.

предыдущая главасодержаниеследующая глава
© ScienceOfLaw.ru 2010-2018
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://scienceoflaw.ru/ "ScienceOfLaw.ru: Библиотека по истории юриспруденции"


Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь